Képzéseink

1

ÉRETTSÉGI VIZSGA KERETÉN BELÜL MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPZÉSEINK

OKJ 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens

Az általános ápolási és egészségügyi asszisztens a fekvőbeteg intézetekben, az otthonápolásban és a hospice szolgálatoknál az ápolási csapat tagjaként, ápoló irányítása mellett, a járóbeteg szakrendelőkben, gondozókban orvos irányítása mellett, az egészségügyi csapat tagjaként önállóan vagy együttműködve végzi a munkáját. Elősegíti és biztosítja a betegellátás, gondozás feltételeit, asszisztál a beavatkozásoknál, segédkezik a műszeres és fizikális vizsgálatok végzésében. Szervezési és operatív irányítási feladatokat lát el. Megfelelő kapcsolatteremtő képességgel rendelkezik, munkáját hivatásként gyakorolja, betartja annak etikai, jogi normáit.

2

ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ KÉPZÉSEINK

OKJ 54 723 02 Gyakorló ápoló (egészségügyi ágazati érettségivel rendelkezők számára 1 tanév)

A gyakorló ápoló munkáját az egészségügyi ellátórendszer egyes területein az ellátó team tagjaként végzi.

A gyakorló ápoló korszerű elméleti tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik, kompetencia szintjének megfelelően, felelősen vesz részt az egészségügyi ellátás megelőző-, gyógyító-, gondozó- és rehabilitációs folyamataiban.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • az ápolási folyamat megvalósításában részt venni
 • tevékenységét ápoló irányítása mellett, a jogi és etikai normákat betartva végezni
 • munkája során biztonságos és minőségi betegellátást megvalósítani
 • alapápolási tevékenységet végezni, az egyén, család, és/vagy közösség szükségleteinek megfelelően
 • vizsgálatoknál, beavatkozásoknál előkészíteni és segédkezni
 • megfigyelő tevékenységet végezni
 • a hatályos jogszabályokat betartva dokumentációs tevékenységet végezni
 • az ápolás eszközeit adekvátan alkalmazni, karbantartani
 • a sürgősségi eseteket felismerni, az életveszélyt jelentő állapotok ellátásában részt venni
OKJ 54 723 03  Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (egészségügyi ágazati érettségivel rendelkezők számára 1 tanév)

A Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló képes munkáját irányítás mellett, de önállóan, az egészségügyi team tagjaként végezni, az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén. Részt vesz a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban kompetencia szintjüknek megfelelően. Korszerű szemlélettel és gyermekszeretettel vesz részt a beteg gyermekek ápolásában, gondozásában.

A szakápoló irányítása mellett:

 • kommunikál a beteggel és a hozzátartozójával.
 • részt vesz az ápolási folyamat megvalósításában.
 • alapápolást végez.
 • előkészíti a beteget a különböző beavatkozásokhoz.
 • közreműködik a beavatkozások, vizsgálatok során.
 • sürgősségi eseteket felismer, megkezdi az ellátást/riaszt.
 • kompetencia szintjének megfelelően közreműködik a prevencióban, egészségnevelő tevékenységben, edukációban és rehabilitációban.
 • tevékenységét az egészségügyi dokumentációban az érvényben lévő jogszabályban meghatározott előírások szerint rögzíti.
OKJ 55 723 01 Ápoló szakképesítés-ráépülés (Gyakorló ápoló szakképesítéssel rendelkezők számára 1 tanév)

Az ápoló munkáját önállóan, illetve más egészségügyi szakma képviselőivel együttműködve végzi, az egészségügyi és szociális ellátási struktúra minden területén. Az ápoló hivatását a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatban a multidiszciplináris team tagjaként kompetencia szintjének megfelelően gyakorolja. Elméleti ismerete és a gyakorlati tapasztalata alapján képes a beteg szükségleteinek megfelelő ápolási, gondozási szolgáltatást nyújtani.

 • Szakmai kommunikációt folytat a beteggel és a hozzátartozójával.
 • Ápolási folyamatnak megfelelően ápolja, gondozza, segíti a beteget.
 • Szakápolást végez.
 • Beavatkozások körüli ápolói tevékenységeket ellátja.
 • Sürgősségi esetekben, vészhelyzeteket felismer.
 • Kompetencia szintjének megfelelően közreműködik a prevencióban, egészségnevelő tevékenységben, edukációban és rehabilitációban.
 • Egészségügyi dokumentációt vezet az érvényben lévő jogszabályban meghatározott előírások szerint.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • munkáját önállóan, vagy szakmai csoportban, a jogi és etikai normák betartásával, a szakmai szabályoknak megfelelően végezni
 • munkáját a minőségbiztosítás, minőségfejlesztés és az ápolási folyamat elvei szerint szervezni
 • ápolási folyamat megvalósításához szükséges információkat, erőforrásokat feltárni, felhasználni
 • a felnőtt ember/páciens és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális jellemzőit a lehető legnagyobb mértékben beilleszteni a betegellátás menetébe
 • a beteg felnőtt ember/páciens sajátos szükségleteit feltárni, ápolási diagnózisokat felállítani, és a prioritások alapján, tervezve végezni feladatait
 • a beteg állapotváltozásait észlelni, azokat értelmezni és dönteni a további ellátási kompetenciáról
 • holisztikus szemléletű, egyénre szabott ápolást és szakápolást nyújtani, a betegbiztonsági szabályok teljes körű figyelembevételével
 • egészségnevelő tevékenységet végezni, segíteni a beteget és annak családját, illetve a közösséget az egészség lehető legmagasabb fokának elérésében, a prevenció különböző szintjein
 • a sajátos ápolási igényű beteget kompetenciaszintjének megfelelően ellátni
 • sürgősségi eseteket, vészhelyzeteket felismerni, szükség esetén elsősegélynyújtást végezni, illetve kompetenciájának megfelelő intézkedést hozni
 • a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani
 • személyiségét és szakmai tudását folyamatosan, tervszerűen, tudatosan fejleszteni
OKJ 55 723 02 Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés-ráépülés (Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítéssel rendelkezők számára 1 tanév)

A csecsemő- és gyermekápoló képes munkáját önállóan, illetve más egészségügyi szakma képviselőivel együttműködve végezni, az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén. Kompetencia szintjének megfelelően részt vesz a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban.

Korszerű szemlélettel és gyermekszeretettel végzi a beteg gyermekek ápolását, gondozását.

 • Szakmai kommunikációt folytat a beteggel és a hozzátartozójával.
 • Ápolási folyamatnak megfelelően ápolja, gondozza, segíti a beteget Szakápolást végez.
 • Előkészíti a beteget a különböző beavatkozásokhoz.
 • Közreműködik a beavatkozások, vizsgálatok során.
 • Sürgősségi esetekben beavatkozik, asszisztál.
 • Kompetencia szintjének megfelelően közreműködik a prevencióban, egészségnevelő tevékenységben, edukációban és rehabilitációban.
 • Egészségügyi dokumentációt vezet az érvényben lévő jogszabályban meghatározott előírások szerint.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • az ellátást a gyermek és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális jellemzőinek figyelembevételével végezni
 • munkáját az ápolási folyamat elvei szerint végezni, felmérni, tervezni, végrehajtani és értékelni szakmai tevékenységeit
 • szisztematikus, egyénre szabott ápolást, szakápolást és gondozást nyújtani, amely a beteg gyermek szükségleteinek kielégítésére irányul
 • a sajátos nevelési igényű gyermek ellátását menedzselni
 • segíteni a beteget és annak családját, illetve a közösséget abban, hogy elérjék az egészség lehető legmagasabb fokát és megelőzzék a betegségeket
 • munkája során biztonságos ápolási környezetet teremteni
 • a beteg állapotváltozásait észlelni, azokat értelmezni és a további ellátási kompetenciáról dönteni
 • a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani
 • munkáját az ápolás etikai normák, az érvényes jogszabályok és minőségbiztosítási elvek alapján végezni
3

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS

OKJ 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • az ápolási, gondozási alapfeladatokat elvégzésére
 • felmérni a fogyatékos ember sajátos szükségleteit
 • a fogyatékos emberek körében szociális gondozást végezni
 • vezetni a gondozási, ápolási, fejlesztési terv és a rehabilitációs program dokumentációját
 • felmérni az idős emberek sajátos szükségleteit
 • az idős emberek körében szociális gondozást végezni
 • elvégezni az idősellátás adminisztrációját.